Strateginen muotoilu avuksi yrityksen isoihin kysymyksiin

Strateginen muotoilu avuksi yrityksen isoihin kysymyksiin

Sukeltaja

Mitä uutta muotoiluajattelu tuo yrityksen strategisten kysymysten ratkomiseen?

Palvelumuotoilu ryhtyy ratkomaan strategisia aiheita ihmislähtöisyyden, luovuuden ja yhteiskehittämisen keinoin. Strategisen palvelumuotoilun tarkoituksena on

  • tunnistaa tulevaisuuden menestysmahdollisuudet
  • luoda tulevaisuuden menestyskonsepteja
  • parantaa asiakaskokemusta, työntekijäkokemusta ja sidosryhmäkokemusta

Toimialaosaamisen rinnalla muotoiluosaaminen

Strategisen haasteen ratkominen vaatii luonnollisesti vahvaa toimialaosaamista ja asiantuntemusta yrityksen liiketoiminnasta. Niiden rinnalla, kompleksisten haasteiden ratkaisussa kannattaa hyödyntää muotoiluosaamista. Muotoiluosaaminen tässä yhteydessä tarkoittaa

  • ihmislähtöisyyttä ja empaattisuutta, eli kykyä hankkia syvällistä asiakasymmärrystä, tunnistaa tarpeita ja kipupisteitä
  • luovuutta eli kykyä muodostaa ainutlaatuisia, omaperäisiä ja tarpeen vaatiessa visuaalisia ratkaisuvaihtoehtoja
  • yhteiskehittämistä eli menetelmiä ja kykyä osallistaa eri asiantuntijat ja sidosryhmät ratkaisun ideointiin ja testaamiseen

Asiakasymmärryksen kautta saat vahvistusta sille, että yrityksen strategia kohdistuu oikeiden kysymysten ratkomiseen ja se myös auttaa priorisoimaan esillä olevia vaihtoehtoja. Luova ote tuo strategiakysymysten ratkomisen pois ennakkokäsityksistä tai liian kapeasta vaihtoehtojen valikoimasta. Yhteiskehittämisessä mukana ovat esimerkiksi seuraavat näkökulmat: asiakas, työntekijä, sidosryhmät, liiketoiminta, omistaja, teknologia ja infrastruktuuri. Työn eri vaiheissa nämä näkökulmat ja niiden edustajat pääsevät osallistumaan ratkaisun luomiseen ja palautteen antamiseen.

Design Sprint kick-offina

“Mitä isompi haaste, sitä parempi sprintti”
(Jake Knapp, Sprint 2016).

Merkittävän strategisen haasteen ratkaiseminen vaatii aikaa. Design Sprint, joka on tiivis innovaatiotyöskentely, voi antaa ohjeita ja näkemystä suunnasta, johon yrityksen kannattaa jatkotyöskentely ohjata. Myös, jos tarvitset nopeasti jotain konkreettista arvioitavaksi, sprintti tuottaa sellaisen. Tai jos yrityksen on vaikeaa saada strategiatyölle lentävä lähtö, sprintti auttaa irrottautumaan totutuista ajattelu- ja toimintamalleista.

Design Sprint on siis (alun perin) tiivis viiden päivän työskentelyjakso, joka lähtee ideoimaan ja konseptoimaan uutta ratkaisua, rakentaa siitä prototyypin ja hakee palautetta eri sidosryhmiltä. (Sprint 2016)

Design sprint

Sprintin onnistumiseksi on tärkeää asettaa oikea haaste, jota lähdetään ratkomaan, lisäksi oikea tiimi, jossa on monialainen osaaminen. Sprintille valitaan fasilitaattori, joka huolehtii työvaiheiden etenemisestä ja siitä, että sprintissä syntyy tuloksia.

Lähde kokeilemaan sprinttiä yrityksesi strategisissa kysymyksissä. Kokeilun kautta huomaat, missä tarvitset apua ja missä yrityksenne oma osaaminen on parhaimmillaan. Muotoilu on vakiinnuttamassa paikkansa liiketoiminnan strategisessa ja operatiivisessa kehittämisessä, koska se on ketterä ja luova tapa rakentaa tulevaisuuden liiketoimintaa.

Johanna Laurinen/Businessworks